සියලු ප්රවර්ග

ෂැංචායි එන්ජිම සමඟ ඩීසල් උත්පාදක යන්ත්රය

ඔයා මෙහෙයි : නිවස> නිෂ්පාදන > උත්පාදක කට්ටලය (වෙළඳ නාමය) > ෂැංචායි එන්ජිම සමඟ ඩීසල් උත්පාදක යන්ත්රය