සියලු ප්රවර්ග

පර්කින් එන්ජිම සමඟ ඩීසල් උත්පාදක යන්ත්රය

ඔයා මෙහෙයි : නිවස> නිෂ්පාදන > උත්පාදක කට්ටලය (වෙළඳ නාමය) > පර්කින් එන්ජිම සමඟ ඩීසල් උත්පාදක යන්ත්රය