සියලු ප්රවර්ග

කර්මාන්ත පුවත්

ඔයා මෙහෙයි : නිවස> පුවත් > කර්මාන්ත පුවත්

ඩීසල් උත්පාදක කට්ටල භාවිතා කරන පරිසරය

වේලාව: 2021-01-30 පහර: 24

ඩීසල් උත්පාදක කට්ටලයට පැය 12 ක් අඛණ්ඩව ක්‍රියා කළ හැකි අතර පහත පාරිසරික තත්ත්වයන් යටතේ බලය ප්‍රතිදානය කළ හැකිය
1. පරිසර උෂ්ණත්වය: 5~40℃
2. සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාවය: <85% (25℃)
3. උන්නතාංශය: <මීටර් 1000
4. වැඩ කරන විට දිගටි ඇලවීම: <10 අංශක
5. සන්නායක දූවිලි, ලෝහ පරිවාරක විනාශ කරන විඛාදන වායුව සහ පිපිරීම් අනතුරුදායක ස්ථාන නොමැත