සියලු ප්රවර්ග

කර්මාන්ත පුවත්

ඔයා මෙහෙයි : නිවස> පුවත් > කර්මාන්ත පුවත්

ඉන්දුනීසියානු රජය වසර දහයක් ඇතුළත විදුලිය සංවර්ධනය සඳහා බිලියන 100 කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කරනු ඇත

වේලාව: 2015-01-25 පහර: 7

සැප්තැම්බර් 8 වන දින ඉන්දුනීසියාවේ "මාලිමා" වාර්තාවට අනුව, ඉන්දුනීසියානු රජය ඉදිරි වසර 97 තුළ ඉන්දුනීසියාවේ බලශක්ති පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 10 ක් ආයෝජනය කිරීමට සිදුවනු ඇත.

සැප්තැම්බර් 6 වන දින ඉන්දුනීසියානු රජය "2010-2019 ඉන්දුනීසියාවේ බලශක්ති සංවර්ධන සැලැස්ම" ජකර්තාහිදී නිකුත් කරන ලදී. මෙම සැලැස්මට අනුව බලශක්ති මධ්‍යස්ථාන ඉදිකිරීම සහ රටපුරා බල සැපයුම් ජාලයක් ඇති කිරීම කෙරෙහි ආයෝජනය කෙරේ.

ඉන්දුනීසියාවේ ජාතික බලශක්ති සංස්ථාව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ විවිධ මාර්ග හරහා අවශ්‍ය අරමුදල් රැස් කරන බවයි. ඉන්දුනීසියානු රජය මෙම සැලැස්ම සඳහා ආයෝජනය කරනු ඇති බව වාර්තා වන අතර බැංකු අඩු පොලියට ණය ලබා දෙනු ඇත. ඒ අතරම, සමාගම විදේශ මූල්‍ය ආයතනවලට අපනයන ණය ආකාරයෙන් ණය දීමට ද සලකා බලයි.